Obowiązek Informacyjny - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Obowiązek Informacyjny

REKRUTACJA 2019/2020

Obowiązek informacyjny dla pracowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawcę:1.AdministratoremPani/PanadanychosobowychjestZespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą(dalej:„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Władysława Jagiełły24, 09-150Czerwińsk nad Wisłą.ZAdministratoremmożnasiękontaktowaćpisemnie,zapomocąpocztytradycyjnejnaadres: ul. Władysława Jagiełły24, 09-150Czerwińsk nad Wisłąlubdrogąe-mailowąpodadresem:lria@wp.pl
2. AdministratorwyznaczyłInspektoraOchrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.woparciuozgodęosoby,którejdanedotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wcelu zatrudnienia oraz wykonywania obowiązków określonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.
5.Przetwarzaniedanych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6.Daneosoboweniepochodząodstrontrzecich.
7.Administratorniezamierzaprzekazywaćdanychdopaństwatrzeciegoluborganizacjimiędzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
9.DaneosobowebędąprzetwarzaneprzezAdministratora przez 10 lat od czasu ustania stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
10.Osoba,którejdanedotycząmaprawodożądaniaodadministratoradostępudodanychosobowych,ichsprostowania,usunięcialubograniczeniaprzetwarzaniaorazoprawodowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania,atakżeprawodoprzenoszeniadanych.
11.Skargę na działania
AdministratoramożnawnieśćdoPrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków pracodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
13. Administratornieprzewidujezautomatyzowanegopodejmowaniadecyzji.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy:


1.AdministratoremPani/PanadanychosobowychjestZespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą(dalej:„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Władysława Jagiełły24, 09-150Czerwińsk nad Wisłą.ZAdministratoremmożnasiękontaktowaćpisemnie,zapomocąpocztytradycyjnejnaadres: ul. Władysława Jagiełły24, 09-150Czerwińsk nad Wisłąlubdrogąe-mailowąpodadresem:lria@wp.pl
2. AdministratorwyznaczyłInspektoraOchrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3.Pani/Panadaneosobowesąprzetwarzanenapodstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),tj.woparciuozgodęosoby,którejdanedotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Przetwarzanie odbywa się w związkuz realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, współpracy z innymi urzędami oraz organami kontrolnymi, a także udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szkoły (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach), udziału w egzaminach.
5.Daneosoboweniepochodząodstrontrzecich.
6.Administratorniezamierzaprzekazywaćdanychdopaństwatrzeciegoluborganizacjimiędzynarodowej.
7. Administrator przekaże dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych m.in. urzędom dotującym działalność Administratora oraz grantodawcom oraz na podstawie przepisów prawa.
8.DaneosobowebędąprzetwarzaneprzezAdministratora przez 5 lat od zakończenia realizacji zadania publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
9.Osoba,którejdanedotycząmaprawodożądaniaodadministratoradostępudodanychosobowych,ichsprostowania,usunięcialubograniczeniaprzetwarzaniaorazoprawodowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania,atakżeprawodoprzenoszeniadanych.
10.Skargę na działania
AdministratoramożnawnieśćdoPrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych.
11.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.
12. Administratornieprzewidujezautomatyzowanegopodejmowaniadecyzji.W związku z przekazywanymi danymi osobowymi swoimi oraz dziecka na rzecz Szkoły,  informujemy:

1.AdministratoremPani/PanadanychosobowychjestZespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą(dalej:„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Władysława Jagiełły24, 09-150Czerwińsk nad Wisłą.ZAdministratoremmożnasiękontaktowaćpisemnie,zapomocąpocztytradycyjnejnaadres: ul. Władysława Jagiełły24, 09-150Czerwińsk nad Wisłąlubdrogąe-mailowąpodadresem:lria@wp.pl
2. AdministratorwyznaczyłInspektoraOchrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.woparciuozgodęosoby,którejdanedotyczą oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
4. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym:
udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, innego rodzaju formach zajęć, publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej, portalach społecznościowych, udziału oraz podawaniu publicznie imienia i nazwiska podczas konkursów/zawodów, kontaktu z opiekunami prawnymi.
5.
Daneosoboweniepochodząodstrontrzecich.
6.Administrator nie zamierzaprzekazywać danych osobowych do państw trzecich.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także osobom upoważnionym przez opiekunów prawnych.
8.DaneosobowebędąprzetwarzaneprzezAdministratora przez 50 lat od dnia zakończenia nauki, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu roku szkolnego.
9.Osoba,którejdanedotycząmaprawodożądaniaodadministratoradostępudodanychosobowych,ichsprostowania,usunięcialubograniczeniaprzetwarzaniaorazoprawodowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania,atakżeprawodoprzenoszeniadanych.
10.Skargę na działania
AdministratoramożnawnieśćdoPrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych.
11.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszczęcie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowiązku szkolnego.
12. Administratornieprzewidujezautomatyzowanegopodejmowaniadecyzji.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego