Kierunki 2019/2020 - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Kierunki 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020

"Technik Logistyk - Logistyka Ogólna i Mundurowa"


Zgodnie z oczekiwaniami uczniów gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/20 w naszej szkole na kierunku TECHNIK LOGISTYK będą realizowane przedmioty z zakresu LOGISTYKI OGÓLNEJ, a także MUNDUROWEJ oraz z zakresu logistyk fakultatywnych.

Proponujemy Tobie naukę w klasie mundurowej, w której realizowany jest program nauczania przewidziany dla zawodu technik logistyk. Nauka po gimnazjum wynosi 4 lata a po szkole podstawowej 5 lat. W pierwszej i drugiej klasie wprowadzony będzie dodatkowy przedmiot o nazwie szkolenie mundurowe, prowadzony przez specjalistów z branży policyjnej, który obejmuje:

podstawy wychowania patriotycznego
naukę musztry i regulaminów
edukację prawną
zajęcia z metodyki wychowania i szkolenia policyjnego

Logistyka to nowoczesny zawód, dający perspektywy pracy w wielu ważnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim transport i spedycja, przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.

Osoba zatrudniona na stanowisku logistyka zajmuje się planowaniem, organizowaniem oraz projektowaniem procesów i działań organizacji, zarządza przepływem informacji, towarów i ludzi. Logistyk może pracować w:
- centrach dystrybucyjnych,
- przedsiębiorstwach produkcyjnych, transportowych, spedycyjnych,
- urzędach oraz służbach mundurowych: takich jak wojsko czy policja.

Poza zajęciami w szkole uczniowie klasy mundurowej biorą udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, które odbywają się w terenie. Są to:
wycieczki do jednostek wojskowych, policyjnych
zajęcia w jednostkach służb mundurowych
obozy szkoleniowo-mundurowe
zajęcia z samoobrony
ćwiczenia wzmacniające umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych
zajęcia ze strzelania

Zadania zawodowe:
Przygotowywanie procesu logistycznego.
Przygotowywanie taryf przewozowych, spedycyjnych i ustalanie należności za usługi logistyczne.
Sporządzanie dokumentów logistycznych oraz zawieranie umów sprzedaży usług logistycznych w co najmniej dwóch językach obcych.
Prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi.
Analizowanie kosztów dostawy i magazynowania oraz podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych.
Organizowanie pracy własnej na stanowisku logistycznym zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Organizowanie przyjęcia i wydania towarów z magazynu.
Organizowanie logistyki miejskiej.
Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów w działalności logistycznej.
Zarządzanie zespołami ludzi w działalności logistycznej.
Zarządzanie zapasami i ustalanie planu dostaw w działalności logistycznej.
Podejmowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.
Ocenianie jakości świadczonych usług logistycznych i efektywności podejmowanych działań.

Kwalifikacje zawodowe
W zawodzie technik logistyk wyodrębniono 3 kwalifikacje:
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.


"Nowość: Technikum Ekonomiczne"

Wybierz nie będziesz żałować-nowy kierunek -Technikum Ekonomiczne
Technikum Ekonomiczne

4 letnie Technikum (po gimnazjum)   
5
letnie Technikum (po szkole podstawowej)Przygotowuje do zawodu, który jest szerokoprofilowy, a to oznacza, że można uzyskać pracę wszędzie, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza ( biuro, księgowość, magazyn, obsługa klienta, kasa itp.) oraz w jednostkach budżetowych, finansowych np. banki, firmy ubezpieczeniowe.
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących typu język polski, matematyka, historia itd.. poznaje się przedmioty zawodowe takie jak: podstawy ekonomii, działalność przedsiębiorstwa, podstawy prawa, ochrona pracy i środowiska, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość, marketing, rachunkowość finansowa, język obcy zawodowy w branży ekonomicznej (odróżnia nas to od liceum ogólnokształcącego proponującego kierunek menedżerski lub ekonomiczny, w którym nie ma przedmiotów zawodowych).

Nauka trwa 4 lata bądź 5 lat, co można wykorzystać na dokładne zastanowienie się nad wyborem dalszej drogi, tzn. czy rozpocząć studia, czy pracować lub może studiować i pracować.
Po zakończonej nauce jest się atrakcyjniejszym kandydatem dla przyszłego pracodawcy, ponieważ oprócz wyuczonego zawodu można pochwalić się doświadczeniem zawodowym- dzięki odbytym praktykom, tj. w drugiej klasie (przez cztery tygodnie) w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą i w trzeciej klasie (przez dwa tygodnie) w instytucjach bankowych.

Nabywa się praktyczne umiejętności zawodowe, dzięki czemu możemy pomóc rodzicom i znajomym, np.: jak sporządzać dokumenty księgowe, jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów, jak wypełnić deklarację podatkową PIT, VAT 7, obsługa programów księgowych, możesz pracować w okresie wakacji,
Poznaje się nowe pojęcia, które później nie brzmią obco jak np. bilans, aktywa, pasywa, majątek trwały, obrotowy, rentowność, płynność itp.,
Uczy jak kształtować swój wizerunek, jak ubrać się do pracy, w podróż służbową, na bankiet, jak prowadzić negocjacje, jak rozwiązywać konflikty w pracy, jak napisać biznes plan.

W trakcie nauki organizowane są wycieczki do zakładów produkcyjnych, urzędów, banków - co daje możliwość poznania przyszłych miejsc pracy oraz nabywania umiejętności załatwiania różnych spraw urzędowych.

Rozwijana jest kreatywność, przedsiębiorczość dzięki pracy w samorządzie uczniowskim i różnych kołach zainteresowań.
Nauka dostosowana jest do poziomu uczniów
dla wybijających się tworzone są koła zainteresowań poszerzające zakres wiedzy, natomiast dla uczniów słabszych powstają zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu uczniowie nie muszą korzystać z korepetycji.

Po ukończeniu szkoły, uczniowie mogą przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu otrzymują certyfikat w języku angielskim - co może znacznie ułatwić poszukiwanie pracy za granicą w wyuczonym zawodzie.

Dzięki wiedzy zdobytej w technikum łatwiej jest studiować na uczelniach ekonomicznych, a studenci uzyskują wyższe wyniki w nauce i otrzymują stypendia naukowe,
Ukończenie technikum Ekonomicznego nie zawęża możliwości studiowania tylko na uczelniach ekonomicznych, można studiować dowolny kierunek, ale mając dyplom technika ekonomisty można równocześnie studiować i pracować zarabiając na swoje utrzymanie lub zaspokojenie własnych przyjemności.

Szkoła ciągle się unowocześnia, dostosowuje się do wymogów rynku pracy, uczniowie potrafią obsługiwać programy komputerowe INSERT do prowadzenia rachunkowości informatycznej w firmie.

Nauczyciele są kompetentni, życzliwi i ciągle podnoszą swoje kwalifikacje, prowadzą liczne kursy zawodowe, znają pracodawców i często pośredniczą w znalezieniu pracy.
"Technik Agrobiznesu"

JEŻELI w niedalekiej przyszłości CHCESZ:


prowadzić nowoczesne gospodarstwo rolne,
uzyskać uprawnienia rolnicze umożliwiające dziedziczenie i zakup ziemi,
zostać kreatywnym przedsiębiorcą, który stosuje efektywne metody marketingu i zarządzania,
uzyskać bezpłatnie prawo jazdy kategorii T,
korzystać z unijnych środków finansowych,
produkować żywność ekologiczną,
zdać maturę i dostać się na wymarzone studia
to kierunek AGROBIZNES jest idealny dla Ciebie.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
organizowania i wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;
prowadzenia marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
prowadzenia dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

KWALIFIKACJE:

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej;

Perspektywy zatrudnienia:
praca w rolnictwie i usługach na rzecz rolnictwa, w  handlu, finansach, bankowości
prowadzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub organizowanie wypoczynku ekoturystycznego dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy
obsługa ruchu turystycznego na wsi,
marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych

KWALIFIKACJE - EFEKTY KSZTAŁCENIA:

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej

1. Prowadzenie produkcji roślinnej
Uczeń:
1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
5) planuje nawożenie organiczne i mineralne;
6) ocenia jakość materiału siewnego;
7) przygotowuje materiał siewny do siewu;
8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Uczeń:
1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;
3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;
8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;
9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.
"Czas na Zawody  -  Szkoła Branżowa I Stopnia"


Branżowa Szkoła I stopnia
klasa wielozawodowa
Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia gimnazjum
lub szkoły podstawowej.

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w formie turnusów miesięcznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego , a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców zarejestrowanych
w Cechu Rzemiosł Różnych.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu czeladniczego absolwent uzyska dyplom czeladnika w zawodzie, a także wykształcenie zasadnicze branżowe / dawniej zawodowe /.
Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki.. Kształcenie praktyczne odbywa się w renomowanych rzemieślniczych zakładach pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach handlowo
usługowych.

Fryzjer      Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Fryzjer to stylistą fryzur jest osobą, który  strzyże, układa włosy, wykonuje
farbowanie, rozjaśnianie,  pasemka, balejaż. Fryzjer tworzy fryzury okolicznościowe, Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy.
Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

Sprzedawca      Prowadzenie sprzedaży
Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej obsługuje nabywców bezpośrednio lub pośrednio Jego zadania zawodowe to organizowanie zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz  informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu, sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie
i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Kucharz           Sporządzenie potraw i napojów
Kucharz jest osobą zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.
Poza samym przygotowywaniem dań, do kucharza należy podanie ich w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie.

Piekarz    Produkcja   wyrobów piekarskich
Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie
i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Dodatkowych umiejętności piekarza wymaga produkcja galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek.
Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych.

Cukiernik          Produkcja wyrobów cukierniczych
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych swojej pracy. Cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, Zarobki cukiernika uzależnione są od liczby zleceń jakie otrzymuje i rangi zakładu, w którym pracuje.

Nasze pozostałe zawody
Fotograf 343101
Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905
Betoniarz
zbrojarz 711402
Monter izolacji budowlanych 712401
Murarz
tynkarz 711204
Monter konstrukcji budowlanych 711102
Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209
Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
Mechanik
operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103
Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618
Monter kadłubów jednostek pływających 721406
Monter stolarki budowlanej 712906
Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203
Mechanik pojazdów samochodowych 723103
Mechanik motocyklowy 723107
Operator maszyn i urządzeń hutniczych 812121
Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107
Modelarz odlewniczy 721104
Elektromechanik 741201
Elektryk 741103
Elektronik 742117
Mechatronik 742118
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202
Blacharz 721301
Blacharz izolacji przemysłowych 721303
Blacharz samochodowy 721306
Cieśla 711501
Dekarz 712101
Drukarz 732201
Kaletnik 753702
Kamieniarz 711301
Kierowca mechanik 832201
Kominiarz 713303
Kowal 722101
Krawiec 753105
Kuśnierz 753106
Lakiernik 713201
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102
Mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej 817212
Mechanik precyzyjny 731103
Mechanik
monter maszyn i urządzeń 723310
Monter budownictwa wodnego 711701
Monter izolacji przemysłowych 712403
Monter systemów rurociągowych 712613
Obuwnik 753602
Ogrodnik 611303
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003
Operator maszyn leśnych 834105
Operator obrabiarek skrawających 722307
Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134
Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116
Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 911205
Pszczelarz 612302
Rolnik 613003
Rybak śródlądowy 622201
Stolarz 752205
Szkutnik 711504
Ślusarz 722204
Tapicer 753402
Wędliniarz 751107
Zdun 711203
Zegarmistrz 731106
Złotnik
jubiler 731305

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu czeladniczego absolwent uzyska dyplom czeladnika w zawodzie, a także wykształcenie zasadnicze branżowe / dawniej zawodowe /.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia.
Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe
i będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego