Biblioteka - strona_zs_czerwinsk

Idź do spisu treści

Menu główne

Biblioteka

O SZKOLE

"Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona, bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, inteligencję, znajomość świata i ludzi, a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia, solidarności i pracy dla rozwoju dobra ludzkiego."

Jan Paweł II


Biblioteka ZS im. K. Jadwigi w Czerwińsku mieści się w jednym pomieszczeniu wraz z Centrum Multimedialnym. Takie umiejscowienie umożliwia uczniom korzystanie książek oraz czasopism, jak również komputerów podłączonych do Internetu. W Bibliotece znajduje się 8 stanowisk komputerowych. Uczniowie mają możliwość drukowania materiałów na gazetki szkolne i imprezy organizowane przez szkołę, przygotowują się do egzaminu maturalnego i zawodowego, korzystając z zasobów Internetu i księgozbioru.
Biblioteka szkolna s
łuży realizacji potrzeb czytelniczych ucznia, realizacji  zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, a także doskonaleniu warsztatu nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
Biblioteka pe
łni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.
CM s
łuży  społeczności szkolnej m.in. poprzez:
Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia;
Promocję wykorzystania nowoczesnych technologii;
Ułatwienie zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej w Internecie;
Wspieranie procesu kształcenia i samokształcenia;
Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży;
Umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.
Biblioteka  prowadzi prenumerat
ę czasopism: , National Geografic, National Geografic - Traveler, Nauka Bez Tajemnic, Top Agrar, Cogito, Młody Technik. Z Biblioteki korzystają nauczyciele, uczniowie, absolwenci, rodzice, a także słuchacze szkoły zaocznej.W zbiorach bibliotecznych dominują lektury szkolne, encyklopedie, słowniki i leksykony,  literaturę o tematyce zawodowej, niemniej jednak znajdziemy tam również liczne pozycje z różnych dziedzin wiedzy oraz literaturę młodzieżową. Dostępne są również filmy m. in. z Filmoteki Polskiej. Gromadzone są także zdjęcia i filmy upamiętniające wydarzenia z życia szkoły.

      

   Opiekę nad Biblioteką Zespołu Szkół
im. K. Jadwigi
        w Czerwi
ńsku nad Wisłą sprawuje
        pani Renata Kozakiewicz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego